16.4.07

Vihreän valtuustoryhmän lausunto Turun kouluverkkoselvityksestä

Valtuustoryhmämme oli eilen hionut loppuun lausuntomme kouluverkkoselvityksestä. Lausunnon deadline on tänään maanantaina, ja opetuslautakunta käsittelee kouluverkkoselvitystä keskiviikkona. Tässä ryhmämme lausunto:

Turun kaupungin opetuspalvelukeskukselle 15.4.2007

Vihreän valtuustoryhmän lausunto kouluverkkoselvityksestä

Lukio- ja perusopetus 2007-2015 -ehdotus on lähtenyt ajatuksesta, jossa Turkuun muodostetaan viisi elinkelpoista lukiota. Lukioiden perustamisen osalta ehdotus on kannatettava, ja ajatus lukioiden ja peruskoulun erottamisesta on hyvä. Näiden viiden perusopetuksen lukion lisäksi selvityksessä olisi pitänyt ottaa kantaa myös ammatti-instituutin lukio-opetukseen. Valtuusto on edellyttänyt opetustointa ja ammatti-instituuttia yhdistämään toimintoja hallinnollisesti. Aiemmin valtuusto on vaatinut selvittämään ammatti-instituutin kaksoistutkintojen lukio-opetuksen laadun parantamisen. Tämä olisi ollut oikea paikka arviointiin, sillä valtuusto nimenomaan on toivonut näiden kahden opetustoimen lautakunnan yhteistyötä.

Ehdotuksessa ollaan ottamassa kantaa myös perusopetukseen ja etenkin yläkoulurakenteeseen. Niiltä osin selvitystä tehneessä työryhmässä ei selvästikään ole ollut riittävästi asiantuntemusta. Lopputuloksena on ajatus yhdeksästä yläkoulusta, joista seitsemän yhteydessä toimii myös alakoulu. Näistä vain Puolalan koulu on aito yhtenäiskoulu. Muihin yläkouluihin tulee oppilaita oman alakoulun lisäksi myös muista alakouluista. Tällöin oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa, kun osa vaihtaa toiseen kouluun ja osa jatkaa omassa koulussa. Osasta näistä kouluista syntyy varsin suuria. Erityisen ongelmallinen on Nummenpakan koulu, jossa on ajateltu olevan 900 oppilasta. Merkittävä osa oppilaista tulee lähiöistä, joissa on keskimääräistä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Näin suuren yhtenäiskoulun perustaminen ja Turun maahanmuuttajalasten enemmistön keskittäminen samaan yläkouluun ei ole kenenkään edun mukaista. Ehdotuksessa ei ole huomioitu erityisoppilaiden integroimista omiin lähikouluihin ja heidän tuomiaan oppilaslisäyksiä. Mahdollisesti Nummenpakan koulusta tulisikin jopa yli tuhannen oppilaan koulu.

Perusopetuksen osalta haluamme, että selvitys palautetaan uuteen valmisteluun, jossa asioita tarkastellaan neliöiden ja koulujen mitoitusten sijaan ensisijaisesti oppimisen näkökulmasta. Toivomme, että vaihtoehtona selvitetään yhtenäiskouluja, joissa kaikki koululaiset voivat jatkaa ainakin kolmannelta luokalta asti samassa koulussa. Pieniä 1-2 -luokan lähikouluja, jotka voivat toimia samoissa tiloissa päiväkotien kanssa, tulee voida jatkossakin pitää. Viimeistään kolmannella luokalla tulisi voida siirtyä yhtenäiskouluun, jossa ollaan yhdeksännen luokan loppuun asti. Näin saataisiin yhtenäiskouluajatuksen pedagoginen hyöty maksimoitua. Edelleen ollaan suunnittelemassa pelkkiä alakouluja esimerkiksi Pohjoiseen kaupunginosaan. Tämä tuntuu yhtenäiskouluajattelun vastaiselta.

Mielestämme esityksestä olisi pitänyt pyytää ja tulee edelleenkin pyytää ensi tilassa niiden muiden hallintokuntien lausunnot, joihin päätös vaikuttaa. Esimerkiksi Turun liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että pääosa yläkoululaisista ja lukiolaisista kulkee kouluun jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Lukio-opetuksen keskittäminen keskustaan edellyttää joukkoliikenteen päälinjojen kapasiteetin lisäämistä. Muutokset ja kustannukset on selvitettävä yhdessä joukkoliikennetoimiston kanssa. Kevyen liikenteen osalta on välttämätöntä toteuttaa keskustan pyörätieverkko valmiiksi ennen uudistusten toimeenpanemista. Yleisesti selvityksen arvoa laskee taustatietojen paikkansapitävyyden arvioinnin puute.

Opettajien ja muunkin henkilökunnan osalta tulee työyhteisökysymykset käsitellä nopeasti siten, että suunnitelma ei aiheuta enempää ahdistuneisuutta työpaikoilla, kun se on jo aiheuttanut.

Vihreä valtuustoryhmä ilmaisee huolensa myös ehdotuksen liitteenä olevan pitkän aikavälin investointiohjelman, runsaan 110 miljoonan euron, realistisuudesta. Tämä suunnitelma on ehdotuksen tausta-ajatteluna. Turun taloudellinen tilanne on varsin heikko. Kouluinvestointitarpeiden lisäksi päiväkodit ja muut kaupungin kiinteistöt ovat investointien tarpeessa. Lisäksi kaupungin infran ylläpitoon ja saarille suunnitellun ekspansion ansiosta kaupungilla tuskin on rahaa näin valtaviin investointeihin.

Ei kommentteja: