16.11.06

Lounais-Suomen ympäristökeskus ei myönnä Orikedon uudelle jätteenpolttolaitokselle ympäristölupaa!

Lounais-Suomen ympäristökeskus tiedottaa sivuillaan: "Uudelle seudulliselle jätteenpolttolaitokselle ei voitu myöntää ympäristölupaa, koska sen sijoittaminen virkistysalueiksi kaavoitettujen alueiden keskelle ja asuinalueiden välittömään läheisyyteen ei täytä ympäristönsuojelulain 6 ja 42 §:ssä tarkoitettuja ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä.

Lämpökeskuksen toimintojen olennaiselle laajentamiselle ei myöskään ole ympäristönsuojelulain edellytyksiä. Uuden jätteenpolttolaitoksen ja laajenevan lämpökeskuksen yhteisvaikutuksena aiheutuisi Orikedolla terveyshaittaa (mm. melua) sekä yleisen viihtyisyyden ja virkistyskäyttöön soveltuvuuden merkittävää vähentymistä. Haitallisten aineiden pitoisuudet ilmapäästöissä eivät kohoa ohjearvojen yläpuolelle, mutta savukaasut voivat tietyissä sääolosuhteissa painua alas laitoksen lähiympäristössä aiheuttaen viihtyisyyshaittaa. Haittoja ei hakemuksessa esitetyn perusteella ole mahdollista ehkäistä riittävästi ottaen huomioon toiminnan vaatimat liikenne, polttoaine- ja jätepurkausasemien ja liikenneväylien sijainti, maasto-olosuhteet, laitosalueen koko ja liikennemäärät sekä sijainti virkistysalueiden vieressä ja asutuksen välittömässä läheisyydessä. Jätteenpolttolaitoksen ja lämpökeskuksen teollisuusmittakaavaiset toiminnot aiheuttavat sijaintinsa vuoksi ympäröivälle asutukselle meluhaittoja sekä kohtuutonta rasitusta, rajoittaisivat merkittävästi virkistysalueiksi kaavoitettujen alueiden virkistyskäyttöä eikä haittoja voida riittävästi ehkäistä. Uusi toiminta ei siten täyttäisi myöskään naapuruussuhdelain 17§:n edellytyksiä.

Melu
Nykyisen jätteenpolttolaitoksen ja nykyisen lämpökeskuksen toiminnoista ja liikenteestä aiheutuu meluhaittoja, jotka ilmenevät terveydellisenä vaarana sekä vähentävät merkittävästi virkistys- ja ulkoilualueiden käyttöä. Nykyisistäkin toiminnoista aiheutuvat melutasot ylittävät lähimmillä asuin- ja virkistysalueilla selvästi valtioneuvoston päätöksessä annetut melun ohjearvot. Meluhaitoista on tehty useita valituksia. Hakijat eivät ole esittäneet meluntorjuntatoimia uusien toimintojen osalta."

Järjen ja lainsäädännön voitto sisäpiirivallasta! Toivottavasti Turun Seudun Maakaasu- ja Energia ei lähde aikaa vievälle valituskierrokselle, vaan seudulla otetaan lusikka kauniiseen käteen ja tehdään jätehuollolliset kokonaisratkaisut, jotka
1) pyrkivät jätteiden synnyn ja määrän vähentämiseen,
2) edistävät kierrätyksen ja materiaalikäytön kehittymistä ja
3) edistävät seudullista järkevää energiaratkaisua, jossa Naantalin voimalan kivihiili korvataan ilmaston kannalta paremmalla energialähteellä.

Tämä voisi tarkoittaa entistä ohjaavampaa jätteiden hintapolitiikkaa, jätteen tehokasta syntypaikkalajittelua, orgaanisen jätteen mädättämistä biokaasuksi ja jäljelle jäävästä polttokelpoisesta jätteestä tehtävää kierrätyspolttoainetta poltettavaksi teknisesti sellaisessa aidossa jätteen hyötykäyttöä edistävässä laitoksessa, joka jätteen määrän vähetessä pystyy helposti käyttämään uusiutuvia polttoaineita. Lisäksi seudulle tarvitaan maakaasuputki korvaamaan Naantalin kivihiilivoimala. Toivottavasti tämä päätös on yhden aikakauden loppu: järjen ääntä kuuntelematonta sisäpiiridiilausta ei moni jää kaipaamaan.

Kiitos oriketoaktiiveille! Kaupungin tämä päätös tietysti asettaa varsin hankalaan asemaan, kun vanhan polttolaitoksen luvat umpeutuvat eikä kaatopaikalle saa enää kohta viedä biojätettä. Vaan itsepä on kuoppa kaivettu, joten ei muuta kuin parempaa suunnitelmaa tekemään - ja tällä kertaa ympäristön ehdoilla, kiitos!

Ei kommentteja: